Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này sẽ gồm có việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của trang web Fi88.games mà chúng tôi thu thập được khi các bạn truy cập vào website này hoặc khi các bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xử lý thông tin, dịch vụ chăm sóc hay hỗ trợ khách hàng. Bằng “thông tin nhận dạng cá nhân”, chúng tôi có hàm ý đó chính là các thông tin cơ bản như: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhận dạng, tài liệu nhận dạng và thông tin tài khoản ngân hàng của các bạn. Chính sách này cũng được áp dụng đối với việc xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của trang web Fi88.games mà đối tác kinh doanh của nhà cái chúng tôi chia sẻ cho chúng tôi. biết Chính sách này không được áp dụng đối với các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc đối với những người mà chúng tôi không thuê làm hoặc làm quản lý.

Chấp nhận những chính sách bảo mật của nhà cái Fi88

Bằng cách truy cập và sử dụng website này, bạn được xem là đã chấp nhận những ” Điều khoản Sử dụng” trong Chính sách Bảo mật của nhà cái Fi88.

Thu thập và sử dụng những thông tin của khách hàng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của các ạn  khi các bạn gửi một mẫu đơn trên website của chúng tôi, gửi qua email hoặc viết thư cho chúng tôi để yêu cầu thông tin hoặc dịch vụ chăm sóc hoặc hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin cá nhân của các bạn khi các bạn lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc nhận được từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ một thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn khi bạn ghé thăm website của chúng tôi trước khi đăng nhập, liên hệ với chúng tôi hoặc gửi một mẫu đơn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để đáp ứng yêu cầu thông tin hoặc để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cho bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin của khách hàng

Nhà cái Fi88 sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người tham gia cho bất kỳ ai Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho những công ty hoặc những người khác trừ những lí do sau đây:

  • Chúng tôi có sự cho phép chia sẻ thông tin cá nhân từ khách hàng.
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của khách hàng để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.
  • Chúng tôi cần gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty hoạt động nhân danh công ty của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu (hoặc trừ khi chúng tôi thông báo cho khách hàng thời điểm thu thập thông tin cá nhân như vậy, các công ty này sẽ không có quyền dùng thông tin nhận dạng cá nhân mà nhà cái chúng tôi cung cấp cho họ ngoại trừ khi trường hợp cần thiết hợp lý để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng yêu cầu của khách hàng).
  • Chúng tôi phát hiện ra hành động của khách hàng ở trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ, hay bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào đối với dịch vụ riêng của nhà cái chúng tôi.

Để cung cấp thông tin cá nhân hoặc dịch vụ khách hàng yêu cầu, chúng tôi c ó thể chuyển hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ở trên máy tính hoặc tại những văn phòng được đặt trên khắp các quốc gia hoặc những khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn, và thông tin nhận dạng cá nhân đó có thể được nội bộ công ty mà chúng tôi quản lý và xử lý khi thích hợp và bạn được xem là đã cho phép như vậy.

Giới thiệu